CNT Laboratory,  Shizuoka University

Member

Stuff

Professor Yoku INOUE Ph. D

Ph.D student

Satoru Okawara

M. S.

Yasuhiro Oba
Yuga Kono
Katsuyoshi Kanazawa
Tatsuro Koda
Kazuki Nishita

B. S.

Haruto Kurono
Sota Goto
Shun Sugimoto
Kosuke Hayashi